Over Solidwinds

| Solid Wind Modelling and EngineeringSolidwinds is een 100 % onafhankelijk technisch adviesbureau dat zich richt op windenergieprojecten. Het werd opgericht in 2012 door Dominique Deen en is gevestigd in Nijmegen. Gedreven door specifieke kennis en ervaring biedt Solidwinds haar opdrachtgevers heldere antwoorden op vragen over bijv. selectie van projectlocaties, lokaal windaanbod, het plannen en starten van een windmeetcampagne, turbineselectie, parkontwerp, geluid en slagschaduw, voorspelde langetermijn jaarlijkse opbrengst (AEP P50/P90/PXX), opbrengstoptimalisatie, landschapsvisualisaties/-animaties en studies van derden, om een selectie te noemen. Solidwinds rekent initiatiefnemers, adviesbureaus, gemeenten en (internationale)(projectontwikkelaars tot haar opdrachtgevers, met projectervaring in 15 landen.

Solidwinds opereert onder gunstige condities en tarieven door te kiezen voor een kleine, doeltreffende organisatie en een groot extern netwerk. Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn Solidwinds' kernwaarden en worden nagestreeft tijdens al haar activiteiten.


Diensten

Windmetingen

Het verzamelen van lokale windklimaatdata. Dat is het doel van planning, aanschaf, onderhoud, monitoring en rapportage.

Windaanbod studie (WRA)

Gemeten klimaatdata, mesoschaal modellen, oppervlakteruwheid en hoogtedata worden gebruikt om een windkaart te genereren.

Jaarlijkse productie (AEP PXX)

De geselecteerde turbine, winddata, vaste verliezen en mitigatieverliezen bepalen de voorspelde lange termijn productie.

Turbine geluid

Om te voldoen aan de wettelijke eisen, worden geluidsberekeningen uitgevoerd conform wettelijke voorschriften.

Turbine slagschaduw

Zon en wind kunnen slagschaduw veroorzaken. Slagschaduwberekeningen kunnen de helpen de impact te minimaliseren.

Vogels & Vleermuizen

Indien het risico voor vogels/vleermuizen te hoog is, kunnen maatregelen getroffen worden om het aantal slachtoffers te beperken

Park operationele analyse

Operationele data maakt identificatie (en herstel) van onderpresterende turbine(s), en nauwkeurigere productievoorspelling mogelijk.

Park optimalisatie

Optimalisatie van productie is hierbij het doel, mede bepaald door layout, turbine type, -configuratie and curtailment strategie.

Park visualisatie

Hoe zal het windpark eruitzien in de bestaande omgeving? Hoeveel verschillen de opties? Visualisatie laat het zien.

Externe veiligheid

Zijn er externe risico's welke de veiligheid op of rondom de projectsite beïnvloeden? Blijft de veiligheid altijd gewaarborgd?

CFD Modellering

Bij sites met een complexe omgeving kan CFD modellering helpen de nauwkeurigheid van de berekende windsnelheid te vergroten.

Net integratie

Welkom in de toekomst. Netinvoeding met meerdere energiebronnen. Hoe beïnvloedt dit windproject de dagelijkse netbelasting?

IEC 61400 site compliance

Liggen de verwachtte windcondities binnen de ontwerpgrenzen van de beoogde turbine? De IEC 61400 checks tonen het aan.

Rapport due diligence

Een onafhankelijke second opinion bij studies door derden kan zorgen voor meer zekerheid (en meer gemoedsrust).

Opleiding

Het is mogelijk, individueel of als groep, kennis (bijv. aansluitend op eigen werkveld) op te doen. Programma's altijd op aanvraag.


Studie windaanbod (WRA)

Een windaanbod studie sluit aan op de verzamelde data van het lokale windklimaat.

De gemeten data wordt gebruikt als invoer voor bijv. het modelleren van windsnelheden op andere locaties (zoals potentiele turbinelocaties op ashoogte) of zelfs een 3D windkaart welke de gehele projectsite op diverse hoogtes beslaat. Een windaanbod studie is noodzakelijk voor selectie van projectlocaties, turbinelocaties en parklayout optimalisatie.

Jaarlijkse productie (AEP PXX)

De jaarlijkse elektriciteitsproductie (AEP), uitgedrukt in [MWh/a], is een belangrijk onderdeel van het financieel model van ieder windpark en daarmee uiteraard van belang voor investeerders en financiers.

De nauwkeurigheid van de opbrengstberekening wordt onder andere bepaald door de oorsprong en kwaliteit van de lokale windklimaat data. Opbrengstvoorspellingen, gecombineerd met (vaste) verliezen en een onzekerheidsanalyse, bepalen de netto parkopbrengst. Uitgedrukt in P50, P90, P95 of P99, wordt de gewenste statistische zekerheid aangegeven.

In het kort kan gesteld worden dat hoe beter en langer de beschikbare klimaatdataserie is, hoe lager de aftrek is voor onzekerheid van bijv. AEP P50 naar P90. De resulterende AEP P90 waarde voor bijv. projectfinanciering wordt daarmee hoger.

Turbine geluid

Turbulentie aan de achterzijde van roterende bladen, mogelijk aangevuld met geluid van de tandwielkast in de gondel, veroorzaken geluid bij windturbines. De geluidssterkte en perceptie van het geluid worden beïnvloedt door diverse factoren zoals afstand tot de turbine, gemiddelde windsnelheid op ashoogte, turbinetype en achtergrondgeluid.

Om de belangen van omwonenden te beschermen is het essentieel om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven eisen voor windturbinegeluid, ter plaatse van specifieke geluidsontvangers. Deze wettelijke eisen verschillen per land. Gelukkig kunnen verwachte geluidsniveaus berekend worden op basis van geluidsdata, beschikbaar gesteld door de leverancier. Indien maximaal toelaatbare geluidsniveaus worden overschreden dan kunnen geluidsmitigerende maatregelen een oplossing bieden. Een van de mogelijkheden is het terugregelen van de turbine, waarvoor typisch verschillende geluidsmodi beschikbaar zijn. Omdat het terugregelen van een turbine de momentane productie verlaagt, is het raadzaam een optimale teugregelstrategie te bepalen.

Turbine slagschaduw

Indien de turbine draait, de zon schijnt en er geen bewolking is, treedt er slagschaduw op.

Dit hoeft geen probleem te zijn, tenzij er zich in het slagschaduwgebied een woning of ander gevoelig object bevindt. Analoog aan windturbinegeluid, bestaat er voor slagschaduw landspecifieke regelgeving, welke de maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw op woningen en andere gevoelige objecten beschrijft. De verwachte hoeveelheid slagschaduw kan worden berekend. Indien de hoeveelheid slagschaduw mogelijk de norm zal overschreiden dan kunnen maatregelen genomen worden. Maatregelen kunnen bestaan uit het aanpassen van turbinelocaties of in een later stadium het stopzetten van turbines gedurende perioden waarin overschrijdende slagschaduw optreedt bij specifieke slagschaduwontvangers.

Vogels & Vleermuizen

Om windturbines op een verantwoorde manier in te kunnen passen in het landschap, is het belangrijk het aantal vogel- en vleermuisslachtoffers tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

De concrete betekenis van een aanvaardbaar minimum wordt gebaseerd op een onafhankelijke en projectspecifieke expertstudie. Deze expertstudie komt tot stand m.b.v. veldonderzoek, historische observatiedata, modellering en ervaring. Indien van toepassing kan de studie ook bepaalde mitigerende maatregelen aanbevelen, bijv. om te voldoen aan de eis om negatieve invloed op populatiegrootte per aangetroffen soort uit te sluiten. De aanbevolen mitigerende maatregelen kunnen vervolgens opgenomen worden in de opbrengstberekeningen voor een gecorrigeerde opbrengstvoorspelling.

Park operationele analyse

De "conditie" van een windpark kan vastgesteld worden op basis van SCADA data, of zelfs basale productiedata.

Hiertoe wordt de voorspelde productie vergeleken met de werkelijke productie, beoordeeld aan de hand van elk optredend windstromingsscenario. In het geval een suboptimale productie wordt vastgesteld voor een specifieke turbine onder specifieke condities dan wordt de oorzaak van de onderprestatie vastgesteld, gevolgd door een oplossing indien mogelijk. Een ander belangrijk voordeel van gedetailleerde bestudering van productiedata is de mogelijkheid van een nauwkeurigere korte- en langetermijn opbrengstvoorspelling.

Park optimalisatie

Wat is de meest optimale turbine layout om parkverliezen te minimaliseren en opbrengst te maximaliseren? En wat als tevens mitigerende maatregelen voor vogels/vleermuizen/geluid/slagschaduw van toepassing zijn? Wat is het effect van mitigerende maatregelen, optredend bij meerdere turbines binnen hetzelfde park? Is het mogelijk om met dezelfde turbinelayout de parkopbrengst te vergroten door het kiezen voor een andere mitigatiestrategie?

Vragen zoals deze zijn het startpunt van een parkoptimalisatie procedure. Elk project heeft zijn eigen randvoorwaarden, welke de ruimte voor optimalisatie bepalen en waarin alle parameters meegenomen worden.

Park visualisatie

Met name in een vroeg stadium van windparkontwikkeling kan visualisatie een enorm verschil maken in de manier waarop lokale bewoners plannen beoordelen. Het kan een middel zijn om het verwachtingspatroon beter af te stemmen met de plannen.

Het is mogelijk het windpark te visualiseren vanuit iedere gewenste locatie of perspectief. Dit maakt het voor omwonenden mogelijk om te zien wat de visuele impact van het windpark voor hen inhoudt. Of die bewuste schuur, boom, haag of heuvel in de zichtlijn naar de turbines staat, blijkt onmiddelijk uit de visualisatie. Een visualisatie kan uitgevoerd worden als fotomontage of animatie.

Risk & Safety

Zijn er externe veiligheidsrisico's waarmee rekening gehouden moet worden, op en rondom de projectsite?

Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland is een externe veiligheidsanalyse een basisvereiste voor de vergunningprocedure. Het is daarom geen toeval dat in Nederland specifieke regels en heldere richtlijnen bestaan met betrekking tot (turbinespecifieke) statistische veiligheidsafstanden tot publieke ruimten, wegen, gebouwen, installaties van bepaalde categorie, kabels, pijpleidingen, etc. Hoewel de Nederlandse richtlijnen een goede referentie zijn, spreekt het voor zich dat regelgeving en richtlijnen per land verschillen.

CFD Modellering

Indien de projectsite complex is, dan kan CFD modellering de nauwkeurigheid van de berekende stroming verhogen door het oplossen van geavanceerdere (niet-gelineariseerde) vergelijkingen.

De reden hiervoor is het fenomeen dat een windstroming niet langer aanliggend is aan het grondoppervlak indien een kritische hellingswaarde overschreden wordt. Dit verschijnsel wordt kortweg grenslaagloslating genoemd en gaat gepaard met plaatselijke turbulentie. De resulterende (deels niet-laminaire) stroming wordt voorspeld door het oplossen van niet-lineaire vergelijkingen. De resultaten zijn hierdoor realistischer en daarmee nauwkeuriger.

Grid Integratie

Welkom in de toekomst.

Grootschalige netinvoeding van verschillende duurzame energiebronnen klinkt eigenlijk niet eens meer zo futuristisch. Een van de uitdagingen van vandaag is hoe aanbod en verbruik op elkaar af te stemmen, terwijl het aanbod (van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie) varieert op dag-, maand-, seizoen- en jaarbasis. Hoe vult dit specifieke windenergieproject bestaande energiebronnen aan, zodat optimaal aan de energiebehoefte en/of netinvoedingsvereisten kan worden voldaan?

IEC 61400 Site Compliance

Voldoet het lokale windklimaat aan de ontwerpeisen van de beoogde windturbine? Zo niet, welke van de IEC checks wijst op een overschrijding en hoe kritisch is de overschrijding in combinatie met beoordeling van de overige checks? Kan deze turbine op deze site geplaatst worden? Moet een andere turbine, -layout of eventueel sectormanagement overwogen worden?

Solidwinds gebruikt specialistische software binnen het WindPRO pakket om site compliance te beoordelen. De WindPRO Site Compliance module bestaat uit 10 IEC hoofdchecks, 3 secundaire checks en is gecertificeerd door TÜV SÜD voor het voldoen aan normen IEC61400-1 ed. 3 (2010) and ed. 4 (2019).

Rapport Due Diligence

Verschilt een ontvangen resultaat significant van bijvoorbeeld uw eigen berekening of schatting? Misschien is er een andere reden voor aanvullende bevestiging van aangeleverde resultaten. Een onafhankelijke, objectieve second opinion over resultaten van een derde partij kan een oplossing bieden voor meer zekerheid en meer gemoedsrust.

Opleiding

Wat betekenen de gerapporteerde waarden voor AEP, FLH en CF nu eigenlijk en is er een verband? Wat wordt eigenlijk precies bedoeld met park efficiëntie? Wat betekenen de resultaten voor geluid en slagschaduw nu in de praktijk? Hoeveel productie wordt precies verloren per type mitigatie? Hoe kan de onzekerheid op productie (AEP) geminimaliseerd worden bij toekomstige windprojecten?

Dit zijn willekeurige vragen welke behandeld kunnen worden tijdens een opleidingsprogramma op aanvraag, in aansluiting op specifieke activiteiten en/of wensen van de opdrachtgever.


Portfolio

Internationaal DNA.

Net zoals de effecten van energievoorziening een wereldwijde impact hebben, ziet Solidwinds een wereld van kansen. In een tijd waarin technische en sociale ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen, zijn uitdagingen slechts een logisch gevolg. Sommige zijn landspecifiek, terwijl andere veroorzaakt worden door natuurwetten en invloed hebben op ieder project. Een voortdurend vooruitstrevende visie en ontwikkelingen in globaal bewustzijn bewegen windenergie professionals ertoe hun kennis in het buitenland te zoeken, in aansluiting op hun individuele behoeften.

Het is Solidwinds' missie de uitdagingen van haar internationale opdrachtgevers aan te gaan en om te zetten in oplossingen.

Bekijk internationale projecten

1040 MW
929 MW
161 MW
40 MW
21 MW
18 MW
16 MW
15 MW
10 MW
- MW
- MW
- MW

0

Landen

0

Projecten

0

Turbines

0

MW

Projecten

Wilt u Solidwinds' volledige track record ontvangen?

> Vraag de meest recente versie aan.

Opdrachtgevers


Wie is Solidwinds?

Vacature

Vacature
Consultant (MSc.)
Vacature

Vacature
Consultant (MSc.)

Competenties

Dominique Deen

Solidwinds is in 2012 opgericht door Dominique Deen (MSc). Vanaf 2007 is hij werkzaam in de duurzame energiesector en vanaf 2010 bij het Belgische bedrijf Electrawinds. Voor dit bedrijf leidde hij windmeetcampagnes, de verwerking van meetdata en voerde (o.a. productie-) studies uit voor meer dan 70 onshore projecten in 13 landen, verdeeld over Oost- en West-Europa en Afrika. Ook voerde hij studies uit voor 3 offshore projecten langs de Belgische kust. Dominique is in zijn element in een adviserende rol, met een duidelijk oplossingsgerichte aanpak. Oplossingen ontstaan door analytisch inzicht, accuraat werken en een anticiperende en flexibele instelling naar opdrachtgevers.

Aline Marques Rodrigues

Met een achtergrond in corporate communicatie, marketing en journalistiek, neemt Aline Rodrigues (MDMktg) internationale communicatie en marketing voor haar rekening. Ze heeft een sterke drive voor digitale marketing en ervaring als UX editor met verwerking en planning van interne en binnenkomende content. Haar betrokken houding kenmerkt haar niet alleen in de online wereld, maar ook offline door haar rollen als editor van bladen en een krant, persvoorlichter en brand guardian. Als content manager met ervaring in Brazilië en Spanje, weet ze te opereren in een internationale omgeving. Creativiteit en assertiviteit zijn haar doelen. Dit alles gecombineerd met haar affiniteit voor technologie en sociale communicatie dragen bij aan de versterking van het team.

Aanbevelingen

Blog

Bekijk alle Blogposts
Levens redden met wind?