Alle Blogposts

Eerste gemeenten bepalen lokale normen windturbines.

Het is 30 juni 2021 als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet over de geldigheid van landelijke normen voor windturbines m.b.t geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Bij de totstandkoming van de tot die datum geldende zgn. algemene regels uit het Activiteitenbesluit (2011) en Activiteitenregeling zijn milieu-effecten van windturbines niet volgens de juiste procedure (o.b.v. Europees recht) in kaart gebracht, oordeelt de Afdeling. Het gevolg is dat er een milieu-effectrapportage (Plan-MER) moet worden opgesteld voor de regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Dit is een tijdrovend traject, maar er is een alternatief. De Afdeling benadrukt in haar uitspraak dat gemeenten vrij zijn eigen milieu-regels vast te stellen waaraan de windturbines moeten voldoen. Hierbij wordt de lokale situatie en evt. toepasbare bestaande gemeentelijke regelgeving afgewogen.

Een voor de hand liggende vraag is: hoeveel vertraging zullen lopende en startende projecten hierdoor oplopen? In hoeverre zullen gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid tot het maken van eigen regels, of juist afwachten totdat de nieuwe nationale algemene regels beschikbaar zijn?

Het is lastig deze vraag exact te beantwoorden (vertraagde initiatieven blijven immers onder de radar), maar de volgende projecten tonen wel een ontwikkeling;

Windpark Beuningen - De gemeenteraad van het Gelderse Beuningen keurde op 23 november 2020 het bestemmingsplan Windpark Beuningen goed. De gemeente Beuningen stelt daarmee als een van de eerste gemeenten in Nederland lokale windturbinenormen vast.

Windpark Delfzijl-Zuid (uitbreiding) - De gemeenteraad van Eemsdelta keurde op 21 december 2021 het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid, goed. Het gaat hierbij om 16 windturbines, waarvoor slechts kleine wijzigingen van de voormalige algemene regels zijn toegepast.

Gemeente Lingewaard - De gemeente Lingewaard geeft aan dat zij eigen milieunormen wil vaststellen voor het plan voor twee turbines welke stroom zullen leveren aan een steenfabriek. Het college van B&W is hiertoe een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het vaststellen van eigen normen, aldus vermeld op 14 december jl. in een brief aan de gemeneenteraad.

Windpark Holtum-Noord - In de gemeente Sittard-Geleen is er juist verdeeldheid over het opstellen van lokale normen voor windpark Holtum-Noord; de wethouder wilde lokale normen opstellen, maar de gemeenteraad wilde dat niet, zo blijkt uit een breed gesteunde motie tegen de plannen. Gemeente Sittard-Geleen verleende ontwikkelaar Engie al in oktober 2020 de vergunning voor de bouw van de drie turbines. Het is de vraag of met het uitstel van het windpark de gemeente de in de RES (Regionale Energie Strategie) gemaakte afspraken kan nakomen.

(Bronnen: Binnenlands Bestuur, 9 juli 2021, Binnenlands Bestuur 6 jan 2022, sittard-geleen.nieuws.nl, www.engie.nl

Bouw Wind- en zonnepark Koningspleij (Arnhem) richting afronding.

Windpark Koningspleij te Arnhem bestaat uit vier turbines in een lijnopstelling, gelegen in gebied Koningspleij Noord en Industriepark Kleefse Waard (IPKW), parallel aan de N325. De turbines zijn van het typpe Enercon E-115 EP3, met een ashoogte van 119,7 m, rotordiameter van 115,7 m en daarmee een tiphoogte van 177,5 m. Drie van de vier turbines zijn een burgerinitiatief i.s.m. Outsmart en later Prowind, en zijn mede mogelijk gemaakt door participatie van inwoners van Arnhem en omgeving. De vierde turbine is ontwikkeld door Pure Energie en zal stroom op gaan wekken voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

De vier turbines hebben bij elkaar een maximaal vermogen van ca. 17 MW en wekken naar verwachting jaarlijks ca. 34,5 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom op, ofwel ca. 34,5 gigawattuur (GWh). Dit staat gelijk aan het verbruik van ca. 11.000 huishoudens, en komt overeen met meer dan 5 % van het elektriciteitsverbruik van de gemeente Arnhem. (In 2018 was het elektriciteitsverbruik van de gemeente Arnhem ca. 649 GWh.)

Nu de funderingen gelegd zijn, torendelen geplaatst en het hijsen van de gondels en bladen met rasse schreden vordert, kunnen we langzaamaan uitkijken naar het moment waarop het park daadwerkelijk schone energie aan het net gaat leveren. Daarnaast kunnen we ook terugkijken op jaren van voorbereiding en het uitvoeren van de talrijke studies. Zo leverde Solidwinds haar bijdrage op het gebied van studies naar optimaal turbinetype, geluid, slagschaduw, externe veiligheid en opbrengst t.b.v. projectfinanciering. Solidwinds was sinds het prille begin in 2013 betrokken bij het windpark, met achtereenvolgens Outsmart en Prowind als opdrachtgevers.

Bron: https://www.windparkkoningspleij.nl

Levens redden met wind?

Bekijk hoe en waarom Massoud Hassani de levensreddende wind-aangedreven Mine Kafon ontwierp! Meer info en updates zijn te vinden via de website: https://www.minekafon.org

De "Mine Kafon" is een wind-aangedreven autonoom apparaat, gecreëerd om mijnen in woestijngebieden onschadelijk te maken. Solidwinds voerde (pro bono) voorbereidende berekeningen uit om voorspelde routes van Mine Kafons te kunnen bepalen, gedurende verschillende seizoenen, vanaf verschillende locaties. Het Mine Kafon project is sindsdien doorontwikkeld, waarna o.a. efficiëntere drone technologie werd ingezet om zoveel mogelijk nog altijd aanwezige mijnen op te sporen.